Εθνική ομάδα πόλο Ανδρών: Έφεδροι Αξιωματικοί οι Αργυροί Ολυμπιονίκες του Τόκιο!

by Δέσποινα Μπαλαχτάρη

Μεταρρύθμιση Αυγενάκη: Το σχέδιο νόμου που θα εξασφαλίζει στους Ολυμπιονίκες μας μια θέση στα Σώματα Ασφαλείας!

Σε ανοικτή διαβούλευση βρίσκεται το 5ο σχέδιο νόμου της Αθλητικής Μεταρρύθμισης από τον υφυπουργό Λευτέρη Αυγενάκη, στο οποίο υπάγεται το άρθρο 48 – «Απονομή ιδιότητας εφέδρου αξιωματικού σε αθλητές ομαδικών αθλημάτων – Τροποποίηση περ. γ) της παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 3883/2010» με την ψήφιση του οποίου, θα εξασφαλιστεί η επαγγελματική αποκατάσταση των 13 παικτών της Εθνικής ομάδας πόλο των Ανδρών, οι οποίοι στέφθηκαν Αργυροί Ολυμπιονίκες στο Τόκιο τον περασμένο Αύγουστο.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται ότι: Το πρώτο εδάφιο της περ. γ) της παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 3883/2010 (Α’ 167), τροποποιείται ως προς την απονομή ιδιότητας εφέδρου αξιωματικού και σε αθλητές ομαδικών αθλημάτων που έχουν καταλάβει σε Ολυμπιακούς Αγώνες μία από τις τρεις (3) πρώτες θέσεις και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας με σύμφωνη γνώμη του ΣΑΓΕ, απονέμεται ιδιότητα Εφέδρου εν ενεργεία Αξιωματικού βαθμού Ανθυπολοχαγού ή αντιστοίχων, σε αθλητές, εν ενεργεία ή μη, που:
α) επιθυμούν να καταταγούν στις τάξεις των ΕΔ,
β) χωρίς όριο ηλικίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει την ηλικία υποχρεωτικής στράτευσης, όπως αυτή καθορίζεται στον ν. 3421/2005 (Α` 302) και
γ) έχουν καταλάβει σε Ολυμπιακούς Αγώνες μία από τις τρεις (3) πρώτες θέσεις σε ατομικό ή ομαδικό άθλημα. Πριν από την απονομή της ιδιότητας του Αξιωματικού, οι εν λόγω αθλητές εξετάζονται ως προς την κρίση της σωματικής τους ικανότητας από την οικεία ανώτατη υγειονομική επιτροπή. Η εν λόγω απονομή της ιδιότητας του Αξιωματικού και του βαθμού, καθώς και η κατάταξη των εν λόγω αθλητών στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων γίνονται μετά την κατάκτηση από τους αθλητές μίας εκ των ανωτέρω τριών (3) πρώτων θέσεων σε Ολυμπιακούς Αγώνες και σχετική αίτηση, χωρίς χρονικό όριο ή προθεσμία».

Τα Επαγγελματικά Προνόμια που θα αποκτήσουν οι Ολυμπιονίκες μας μέσω της ένταξής τους στα Σώματα Ασφαλείας:

  • Αποκτούν τη στρατιωτική ιδιότητα, έχουν τα ίδια μισθολογικά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα και τις ίδιες αντιστοίχως υποχρεώσεις με τους μόνιμους Αξιωματικούς, καθίστανται μέτοχοι των οικείων ασφαλιστικών ταμείων και ταμείων αλληλοβοηθείας του Κλάδου των ΕΔ στον οποίο ανήκουν και στα οποία καταβάλλουν τις νόμιμες εισφορές και δεν έχουν υποχρέωση ελάχιστης παραμονής στο στράτευμα,
  • Εκπαιδεύονται με μέριμνα του Κλάδου τους και για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών σε θεωρητικά και πρακτικά αντικείμενα απόκτησης βασικών γνώσεων εκτέλεσης καθηκόντων αξιωματικών,
  • Τοποθετούνται και υπηρετούν σε κατάλληλες και σχετικές με το αντικείμενό τους θέσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, των ΓΕ ή του οικείου Κλάδου των ΕΔ, αναλαμβάνοντας καθήκοντα εκπαιδευτών φυσικής αγωγής,
  • Έχουν δικαίωμα άσκησης χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, αθλητικών ή πολιτιστικών δραστηριοτήτων που προβάλλουν την κοινωνική προσφορά των ΕΔ, κατόπιν έγκρισης του οικείου Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου
  • Καθίστανται νεότεροι όλων των λοιπών κατηγοριών ομοιόβαθμών τους αξιωματικών και εντάσσονται σε ειδική επετηρίδα Ολυμπιονικών και παραμένουν, αν το επιθυμούν, στις τάξεις των ΕΔ μέχρι τη συμπλήρωση πλήρους συντάξιμης υπηρεσίας. Η αρχαιότητα με την οποία εντάσσονται σε αυτήν την επετηρίδα καθορίζεται κατά σειρά από την ημερομηνία ονομασίας τους ως Αξιωματικών και τη θέση που έχουν καταλάβει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σε περίπτωση ταυτόχρονης ονομασίας τους και ίσης θέσης στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αρχαιότεροι καθίστανται οι μεγαλύτεροι σε ηλικία,
  • Προάγονται βαθμολογικά μέχρι τον βαθμό του Αντισυνταγματάρχη ή αντιστοίχους, σύμφωνα με τις λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος νόμου, χωρίς υποχρέωση χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας και χωρίς υποχρέωση φοίτησης σε σχολεία
  • Έχουν δικαίωμα μονιμοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4α.

You may also like

Retina Logo Mobile Aquafeed24

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

© AQF24 MEDIA